Select Page

Anul trecut am primit de la Primăria Municipiului Slobozia o hotărîrea Consiliului Local prin care Costică Acsinte a primit titlul de Cetățean de onoare al municipiului Slobozia.

Documentele originale pot fi descărcate în mod gratuit accesînd următorul link: archive.org.

Transcrierea documentelor


Adresa numărul 21231/11.03.2014 a Primăriei Municipiului Slobozia

Către d-nul Cezar Popescu domiciliat in Slobozia strada Rovine bl.18A, ap.2
Urmare adresei nr. 21231/10.03.2014, vă înaintăm alăturat copii xerox conform cu originalul a Hotărarii Consiliului Local Slobozia nr. 147/27.08.2009 precum și actele justificative ce au stat la baza adoptării ei:

 • Expunerea de motive a d-nei Rozica Șerban;
 • Referatul nr. 29981/03.08.2009;
 • Raportul de avizare al Comisiei pentru Invățămant, Cultură, Sănătate, Infrațire între Orașe.

Primar, Alexandru Stoica
Director executiv, Ec. Adrian Trifan
Întocmit, Atena Miu


Propunerea fără număr din 05.08.2009 a d-lui George Stoian către Comisia pentru Cultură, Învățămînt, Tineret, Sport și Protecție Socială din cadrul Consiliului Local al Municipiului Slobozia

Mă numesc GEORGE STOIAN, de profesie ziarist, în prezent pensionar, locuitor al municipiului Slobozia la adresa: str. Ardealului, bloc 5, sc. D, ap. 14.
Mă adresez dumneavoastră cu propunerea de a analiza posibilitatea și oportunitatea acordării titlului de CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA, post – mortem, artistului-fotograf CONSTANTIN AXINTE. În legătură cu această propunere, fac următoarele precizări și susțineri:
Ca autor al volumelor „Slobozia. Contribuții monografice” și „Almanahul Sloboziei” m-am documentat mai amănunțit și am consemnat în cărțile amintite date despre artistul-fotograf Constantin Axinte, cetățean al Sloboziei. Sesizând ulterior importanța acestui personaj, am continuat documentarea reușind să alcătuiesc chiar o carte despre Axinte, carte apărută de curând sub titlul „FOTO SPLENDID AXINTE, Încă de la apariție, aceasta s-a bucurat de un mare succes, consemnat de presa locală și de postul de televiziune Antena 1. Am constatat cu acest prilej că eroul cărții mele a fost un om cu totul deosebit, un cetățean onorabil al orașului în care a trăit peste 70 de ani, un om respectat de concetățenii săi și un adevarat artist în arta fotografica. El s-a distins ca patriot și în primul război mondial, unde s-a înrolat ca voluntar, realizând pe teatrele de război fotografii de o importanță istorică cu totul extraordinară. Dovada este și faptul că a fost recent declarat EROU de către Consiliul științific al Muzeului Aviației Române din București și i-a fost dedicată o prezentare specială în cadrul acestui muzeu.
Constantin Axinte a rămas în memoria cetățenilor orașului ca adevărat cronicar în imagini al istoriei Sloboziei. El a realizat, între anii 1920 – 1970, numeroase fotografii ale unor oameni, clădiri importante și evenimente cu ajuțorul cărora putem recompune și cunoaște acum istoria orașului nostru. El a făcut toate acestea din patriotism local, fără să-i ceară nimeni și fără să fie plătit de cineva. Comportamentul lui ca om al Sloboziei a fost ireproșabil – modest, cinstit, gata să sară în ajutor oricui, fără vicii, fără să acumuleze averi. A constituit un adevărat exemplu pentru întreaga comunitate, nu a fost implicat politic, a fost un adevărat familist.
Opera lui Constantin Axinte este vastă, importantă și valoroasă, aceasta fiind în prezent aflată în patrimoniul Muzeului județean Ialomița. Această operă a făcut, începând din anul 1986, obiectul multor expoziții pentru public, fiind de asemenea cuprinsă în materiale de presă, în filme documentare, în albume tipărite și constituind o importantă sursă de documentare pentru istoricii Sloboziei.
Pentru a se cunoaște și mai bine totul despre personalitatea acestui om, recomand lectura volumului „Foto Splendid Axinte”, distribuit de Muzeul județean Ialomița. Față de toate acestea și în lumina celor expuse mai sus, vă adresez, în nume personal și în numele unui mare număr de locuitori ai orașului, rugămintea de a analiza propunerea și de a realiza demersurile oficiale necesare pentru acordarea titlului de CETĂTEAN DE ONOARE AL MUNICIPILUI SLOBOZIA artistului fotograf Constantin Axinte.
Vă mulțumesc pentru înțelegere.


Expunere de motive numărul 29981/03.08.2009 a consilierului local d-na Rozica Șerban, Primăria Municipiului Slobozia
la proiectul de hotărâre prin care se conferă, post-mortem, titlul de „Cetățean de onoare al municipiului Slobozia“ d-lui Constantin Axinte

Muzeul județean Ialomița a inclus în preocupările sale, încă din anul 1986, cercetarea și valorificarea operei artistului-fotograf, cetățean al Sloboziei, CONSTANTIN AXINTE. După valorificarea de-a lungul anilor a fotografiilor ce înfățișează pagini din istoria Sloboziei, instituția respectivă a finalizat în ultimele luni restaurarea și expunerea muzeală a lucrărilor lui Constantin Axinte realizate pe frontul primului război mondial si a editat în condiții grafice deosebite un pliant conținând reproduceri ale unora dintre cele mai importante fotografii ale artistului cu imagini din vechiul oraș, precum și un volum biografic purtând titlul „FOTO SPLENDID AXINTE”. Opera aceluiași artist se va regăsi și într-un nou volum, în care prof. dr. Georgeta Filitti va analiza din perspectivă istorică națională fotografiile pe care acest mare artist le-a înscris în patrimoniul documentar al primului război mondial.
Constantin Axinte s-a născut în anul 1897 în comuna Perieți, dar a devenit încă din copilărie cetățean localnic al Sloboziei, unde a și decedat în anul 1984, locul său de veci aflându-se în cimitirul Bora.
A învățat de mic meseria de fotograf, remarcându-se prin perseverență și talent, prin dăruire și seriozitate, calități pe care le-a dovedit și în perioada anilor 1915 – 1920, cât s-a aflat în serviciul militar. De la intrarea României in primul război mondial, anul 1916, și până la încheierea acestuia, anul 1918, Constantin Axinte s-a înrolat ca voluntar în armata română, participând activ în cadrul forțelor de aviație ca fotograf de război. Din această perioadă au rămas de la el pentru istoria României mărturii fotografice extrem de importante, unele fiind apreciate de către specialiști și istorici ca unicate de maximă importanță. Aceste documente foto, realizate pe front de Constantin Axinte, se regăsesc în fototeca Muzeului Aviației din București, în colecțiile unor edituri și institute de cercetări istorice, dar cea mai mare parte se află în patrimoniul Muzeului Județean Ialomița, căruia umrnșii artistului i-au încredințat un valoros alburn conținând peste 200 de fotografii de front.
Stabilit în Slobozia după demobilizare, Constantin Axinte a lucrat neobosit ca fotograf cu atelier propriu aproape 60 de ani, transmițând și unor urmași de-ai săi tainele acestei meserii.
Perioada în care a fost fotograf al Sloboziei, el a imortalizat, în special în perioada dintre cele două războaie mondiale, chipuri de oameni, evenimente de mare importanță pentru istoria localității, imaginea unor vechi străzi și edificii, care altfel ar fi rămas complet necunoscute urmașilor, după schimbările radicale care au marcat infățișarea și viața Sloboziei. Cele mai importante dintre fotografiile realizate de el în această perioadă au fost făcute doar la inițiativa sa, cu scopul pe care și-l propusese, acela de a lăsa posterității imaginea ilustrată a unor vremuri despre care era conștient că, altfel, vor rămane necunoscute și vor fi date uitării. Specialiștii au remarcat, pe lângă importanța documentară a acestor fotografii, și arta cu care ele au fost executate, așezându-l pe autor în galeria adevăraților artiști fotografi.
Constantin Axinte a avut și marele merit de a nu distruge nimic din opera sa, astfel că ne-a rămas de la el, foarte multe fotografii cele mai multe aflîndu-se în patrimoniul Muzeului Județean Ialomița dar și în colecții particulare. Opera sa cuprinde nu numai fotografii ca atare, ci peste 2.000 de negative pe plăcuțe de sticlă sau de celuloid, precum și pe rolfilme. Multe dintre acestea au fost deja reproduse, altele urmînd a fi valorificate.
Constantin Axinte a fost și un cetățean model al Sloboziei. A fost un om fără vicii, harnic și implicat în tot ce era destinat binelui localității. A respectat oamenii și a fost prietenos, nu a acumulat averi și bunuri, a tratat cu considerație instituțiile și personalitățile locale, legea și statul român. Nu a fost niciodată implicat în activitatea politică și nu a aderat la vreun partid, singura preocupare a vieții lui fiind munca în folosul orașului și al concetățenilor săi, păstrarea demnității și a spiritului de cinste, modestie și sacrificiu.
Acestea sunt meritele și calitățile lui Constantin Axinte, care credem că îl recomandă ca demn de a face parte dintre CETĂŢENII DE ONOARE AI SLOBOZIEI, titlu ce urmează a-i fi acordat post-mortem. În lumina celor expuse mai sus, vă rugăm să dați un vot favorabil proiectului de hotărâre ce a fost inițiat în acest sens.
Propunem ca însemnele titlului să fie înmânate ultimului descendent direct al său și anume fiicei sale, doamna Vătafu Viorica, în vârstă de 70 de ani, domiciliată în Slobozia, bulevardul Matei Basarab, bloc F – 3, etaj 4, ap 16, telefon 0243/215150. Totodată, propunem ca acest titlu să fie acordat în ziua de 1 octombrie 2009, când va avea loc proiecția unui film dedicat artistului și lansarea cărții „FOTO SPLENDID AXINTE” în cadrul SALONULUI ANUAL DE CARTE organizat de Biblioteca Județeană „Ștefan Bănulescu“ la Centrul Cultural „Ionel Perlea“.
Vă propunem spre analiză și adoptare prezentul proiect de hotărâre.
Consilier Local, d-na Rozica Șerban


REFERAT numărul 29981/03.08.2009 al directorului Direcției Municipale pentru Învățămînt, Cultură, Sănătate, Tineret, d-nul Constantin Ionel
privind acordarea, post-mortem a titlului de CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA artistului-fotograf CONSTANTIN AXINTE

Muzeul Județean Ialomița a inclus în preocupările sale, încă din anul 1986, cercetarea și valorificarea operei artistului-fotograf, cetățean al Sloboziei, CONSTANTIN AXINTE. După valorificarea de-a lungul anilor a fotografiilor ce înfățișează pagini din istoria Sloboziei, instituția respectivă a finalizat în ultimile luni restaurarea și expunerea muzeală a lucrărilor lui Constantin Axinte realizate pe frontul primului război mondial și a editat în condiții grafice deosebite un pliant conținînd reproduceri ale unora dintre cele mai importante fotografii ale artistului cu imagini din vechiul oraș, precum și un volum biografic purtînd titlul „FOTO SPLENDID AXINTE“. Opera aceluiași artist se va regăsi într-un nou volum, în care prof. dr. Georgeta Filitti va analiza din perspectivă istorică națională fotografiile pe care acest mare artist le-a înscris în patrimoniul documentar al primului război mondial.
Constantin Axinte s-a născut în anul 1897 în comuna Perieți, dar a devenit încă din copilărie cetățean localnic al Sloboziei, unde a și decedat în anul 1984, locul său de veci afîndu-se în cimitirul Bora. A învățat de mic meseria de fotograf, remarcîndu-se prin perseverență și talent, prin dăruire și seriozitate, calități pe care le-a dovedit în perioada anilor 1915–1920, cît s-a aflat în serviciul militar. De la intrarea României în primul război mondial, în anul 1916, și pînă la încheierea acestuia, în 1918, Constantin Axinte s-a înrolat ca voluntar în armata română, participînd activ în cadrul forțelor de aviație ca fotograf de război. Din această perioadă au rămas de la el pentru istoria României mărturii fotografice extrem de importante, unele fiind apreciate de către specialiști și istorici ca unicate de maximă importanță. Aceste documente foto, realizate pe front de Constantin Axinte, se regăsesc în fototeca Muzeului Aviației din București, în colecțiile unor edituri și institute de cercetări istorice, dar cea mai mare parte se află în patrimoniul Muzeului Județean Ialomița, căruia urmașii artistului i-au încredințat un valoros album conținînd peste 200 de fotografii de front.
Stabilit în Slobozia după demobilizare, Constantin Axinte a lucrat aici neobosit ca fotograf cu atelier propriu aproape 60 de ani, transmițînd și unor urmași de-ai săi tainele acestei meserii. Cît a fost fotograf al Sloboziei, el a imortalizat, în special în perioada dintre cele două războaie mondiale, chipuri de oameni, evenimente de mare importanță pentru istoria localității, imaginea unor vechi străzi și edificii, care altfel ar fi rămas complet necunoscute urmașilor, după schimbările radicale care au marcat înfățișarea și viața Sloboziei. Cele mai importante dintre fotografiile realizate de el în această perioadă au fost făcute doar la inițiativa sa, cu scopul pe care și-l propusese, acela de a lăsa posterității imaginea ilustrată a unor vremuri despre care era conștient că, altfel, vor rămîne necunoscute și vor fi date uitării. Specialiștii au remarcat, pe lîngă importanța documentară a acestor fotografii, și arta cu care ele au fost executate, așezîndu-l pe autor în galeria adevăraților artiști fotografi. Constantin Axinte a avut și marele merit de a nu distruge nimic din opera sa, astfel că ne-au rămas de la el, cele mai multe în patrimoniul Muzeului județean Ialomița dar și în colecții particulare, nu numai fotografii ca atare, ci și peste 2.000 de negative pe plăcuțe de sticlă sau de celuloid, precum și pe rolfilme. Multe dintre acestea au fost deja reproduse, altele urmînd a fi valorificate.
Constantin Axinte a fost și un cetățean model al Sloboziei. A fost un om fără vicii, harnic și implicat în tot ce era destinat binelui localității. A respectat oamenii și a fost prietenos, nu a acumulat averi și bunuri, a tratat cu considerație instituțiile și personalitățile locale, legea și statul român. Nu a fost niciodată implicat în activitatea politică și nu a aderat la vreun partid, singura preocupare a vieții lui fiind munca în folosul orașului și al concetățenilor săi, păstrarea demnității, spiritului de cinste, modestie și sacrificiu.
Acestea sînt meritele și calitățile lui Constantin Axinte , care credem că îl recomandă ca demn de a face parte dintre CETĂȚENII DE ONOARE AI SLOBOZIEI, titlu ce urmează a-i fi acordat post-mortem. În lumina celor expuse mai sus, rugăm să dați un vot favorabil proiectului de hotărîre ce a fost inițiat în acest sens.
Propunem ca însemnele titlului să fie înmânate ultimului descendent direct al său și anume fiicei sale, doamna Vătafu Viorica, în vârstă de 70 de ani, domiciliată în Slobozia, bulevardul Matei Basarab, bloc F – 3, etaj 4, ap 16, telefon 0243/215150. Totodată, propunem ca acest titlu să fie acordat în ziua de 1 octombrie 2009, când va avea loc proiecția unui film dedicat artistului și lansarea cărții „FOTO SPLENDID AXINTE” în cadrul SALONULUI ANUAL DE CARTE organizat de Biblioteca Județeană „Ștefan Bănulescu“ la Centrul Cultural „Ionel Perlea“.
Director, Constantin Ionel


RAPORT numărul 29981/07.08.2009 al Comisiei pentru Învățămînt, Cultură, Sănătate, Înfrățire între Orașe
privind avizarea proiectului de hotărîre prin care se conferă, post-mortem, titlul de „Cetățean de onoare al municipiului Slobozia“ d-lui Constantin Axinte

Comisia întrunită în ședință a luat în discuție următoarele materiale:

 • Proiectul de hotărîre,
 • Expunerea de motive,
 • Referatul Direcției de Cultură,
 • Recomandarea d-l G. Stoian.

La nivelul comisiei, se consideră că propunerea formulată se încadrează în prevederile „Regulamentului pentru acordarea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Slobozia“, care stabilește criteriile în baza cărora să se acorde titlul de cetățean de onoare, aprobat prin HCL 10/25.01.2007.
Comisia arată că d-l Constantin Axinte, a rămas în memoria cetățenilor orașului ca adevărat cronicar în imagini al istoriei Sloboziei
În urma analizei documentelor prezentate, comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre și îl propune spre aprobare Consiliului Local.
Președinte,
Secretar,


Hotărîrea numărul 147/27.08.2009 a Consiliului Local al Municipiului Slobozia
prin care se conferă, post-mortem, titlul de „Cetățean de onoare al municipiului Slobozia“ defunctului Constantin Axinte

Consiliul Local al municipiului Slobozia, județul Ialomița, întrunit în ședința ordinară din 27 august 2009;
Având în vedere:

 • Expunerea de motive a d-nei Rozica Şerban;
 • Referatul nr. 29981/03.08.2009 Direcției Municipale pentru Cultură, Sport, Tineret;
 • Raportul de avizare al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Tineret, Sport, Protecție Socială și Înfrățire între Orașe;
 • Prevederile art. 36, alin. (8) din Legea nr. 215/2001 – republicată, privind administrația publică locală.

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – republicată, privind dministrația publică locală,
HOTĂRĂȘTE
Art. unic – Se conferă, post-mortem, titlul de „Cetățean de onoare al municipiului Slobozia“ artistului-fotograf Constantin Axinte.
Președinte de ședință, Gabriel Ioniță
Constrasemnează Secretar, Simona Dumitrache